Wiadomości

MEGA prezent dla EMERYTÓW! EMERYTURY wyższe o 10 proc.

To kolejna doskonałą wiadomość dla seniorów po informacji, że tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie rekordowa i wyniesie aż 4,24 proc. Trwają właśnie intensywne prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą milionów polskich emerytów i rencistów. Zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Zmianie ma ulec m.in. sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu.

Kilka dni temu do konsultacji społecznych został skierowany przygotowany przez Ministerstwo Rodziny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Część nowych przepisów ma wejść w życie już 1 kwietnia 2021 roku. Jaki jest cel projektu i skąd ten pośpiech? W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać: „Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje”.

Niezwykle obszerny projekt ustawy, który dotyczy kilku milionów obecnych oraz wszystkich przyszłych polskich emerytów wprowadza cały szereg ważnych zmian. Te najważniejsze to:

  • Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń długoterminowych jak m.in. renty i emerytury od 1 stycznia 2022 r.
  • Skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni
  • Uproszczenie zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom, zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności
  • Wprowadzenie możliwości umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS
  • Usprawnienie dochodzenia należności przez ZUS (m.in. możliwość również bezegzekucyjnego potrącania należności z tytułu składek oraz nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS przy okazji wypłaty świadczeń oraz zasiłków, rozszerzenie trybu dochodzenia należności, zmiany w zakresie umarzania należności przez ZUS, np. odstąpienie od odsetek w przypadku zwłoki leżącej po stronie Zakładu
  • Rezygnację z obligatoryjnego doręczania decyzji, które zostały wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organy emerytalne tzw. służb mundurowych w procesie masowym
  • Zmiana w zakresie finansowania odsetek z tytułu renty socjalnej
  • Uchylenie preferencji dla pracujących emerytów ze „starego systemu” dotyczącej korzystniejszego ponownego przeliczenia emerytury w stosunku do pracujących emerytów z „systemu nowego”
  • Ujednolicenie przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową

A także:

  • Rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu) poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego

Do tej pory w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. W konsekwencji, przejście na emeryturę w czerwcu mogło być mniej korzystne, niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku. Dużo mniej korzystne. Takie emerytury bywały nawet o 10 procent niższe.

Dlatego rząd proponuje, aby na stałe wprowadzić rozwiązanie wdrożone w minionym roku, a dotyczące zasad ustalania wysokości nowych emerytur przyznanych w czerwcu, począwszy od 2021 r., w tym waloryzacji kapitału początkowego i składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close