Wiadomości

Dramat emerytów! ZUS zawiesza emerytury

Ta decyzja może być bolesna dla niektórych emerytów. ZUS zawiesza emerytury po przekroczeniu limitów dorabiania. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści muszą kontrolować, czy ich zarobki nie są zbyt wysokie. Sprawdź, komu ZUS zawiesi świadczenie?

Dramat emerytów! ZUS zawiesza emerytury

Bez żadnych ograniczeń mogą dorabiać osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 mężczyźni. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści też mogą dorabiać, ale muszą kontrolować, czy ich zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS. Limity dorabiania są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Najnowsze będą obowiązywać od początku marca 2021 r. do końca maja 2021 r.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę

Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Ile możesz zarobić bez konsekwencji

Od 1 marca 2021 roku wysokość kwot powodujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wynosi:

  •  70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –3820,59 zł \
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –7095,37 zł

Maksymalna kwota zmniejszenia

Uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3820,59 zł do 7095,37 zł spowoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Tę kwotę ustala się raz do roku – 1 marca.

Twoje świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:

  •  646, 67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  •  485, 04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, * 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby

Kiedy ZUS zawiesi ci rentę socjalną

Jeśli osiągasz przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS – obecnie 3820,59 zł.

Jeśli dorabiasz, sprawdź czy przewidywany zarobek będzie miał wpływ na wysokość świadczenia. To zależy od tego, w jakiej wysokości osiągniesz przychód (nie dochód), czyli od jakiej kwoty odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ważne jest z jakiego tytułu osiągasz przychód. Niektóre przychody nie mają wpływu na wysokość emerytury, natomiast przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (zatrudnienie lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie działalności) oraz z tytułu pełnienia służby może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanych świadczeń.

Czego się nie wlicza do przychodu

Do przychodu nie wlicza się m.in. kwoty pobranych zasiłków: chorobowego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Nie bierze się pod uwagę m.in: nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę, odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić

* emeryturę przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego,

* rentę z tytułu niezdolności do pracy,

* rentę rodzinną , do której uprawniona jest jedna osoba,

* część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,

* rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie,

* rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Częściowo mogą być zawieszone świadczenia:

* emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie – w zależności od daty urodzenia – ukończyli w ciągu roku kalendarzowego,

* osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez część roku emerytura lub renta nie była im wypłacana,

* osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez część roku kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy.

Jakie zarobki powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wpływa przychód uzyskany z tytułu:

* pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę, wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą, pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;

* pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów oraz osobami z nimi współpracującymi albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z inną firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;

* prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu;

* pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej,

* uposażenie z tytułu służby

Ważne! Do końca lutego 2021 r. dorabiający emeryt musi powiadomić ZUS o osiąganych w 2020 roku przychodach.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close